tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hoà Lạc

Có tổng số 8 doanh nghiệp khu vực Xã Hoà Lạc.

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI CầU SơN - CHI NHáNH Xí NGHIệP THủY NôNG Đầ

Mã số thuế: 2400412650-009

Chủ sở hữu: Nguyễn Cao Cường

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-11-2016

Địa chỉ: Thôn Đồng Luông - Xã Hòa Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

CTCP TM&ĐT Du Lịch Cấm Sơn

Mã số thuế: 4900462974

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Cường

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-10-2010

Địa chỉ: Thôn Đồng Luông - Xã Hòa Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Hoà Lạc

Mã số thuế: 4900291091

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Việt Thắng Hang đỏ, xã Hoà Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Hoà Lạc

Mã số thuế: 4900269226

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Hoà Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường mầm non Hoà Lạc

Mã số thuế: 4900302106

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Hoà Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Hoà Lạc

Mã số thuế: 4900401876

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Hoà Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900642416

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thu

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Rừng Cấm - Xã Hòa Lạc - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư San Bằng 186

Mã số thuế: 4900855848

Chủ sở hữu: Lê Văn San

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Rừng Cấm, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn