tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã IaKa

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã IaKa.

Ban quản lý rừng phòng hộ IaLy

Mã số thuế: 5900188018

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-03-2002

Địa chỉ: Xã IaKa - Huyện Chư Păh - Gia Lai