tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Bắc Mỹ

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Bắc Mỹ.

XN Sản xuất bao bì ximăng Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400101820-011

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-05-1995

Địa chỉ: Ngũ hành Sơn Phường Bắc Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng